Deklaracja dostępności

Monitoring

Informacja o prowadzeniu na terenie Szkoły monitoringu wizyjnego

Informujemy, że na terenie Szkoły Podstawowej w Jazowsku działa całodobowo monitoring wizyjny.

Informacje zgromadzone w wyniku działania monitoringu zostają zapisane maksymalnie do 14 dni wstecz i mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Szkoły oraz ochronę mienia. Gromadzone dane nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

Regulamin monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Jazowsku

1.  Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Jazowsku, miejsca instalacji kamer systemu na terenie placówki, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

2. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych w systemie monitoringu wizyjnego jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia Szkoły.

3.  Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jazowsku.

4.  Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w szkole jest art. 108a ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).

5. Infrastruktura szkoły, która jest objęta monitoringiem wizyjnym to:

·       wejścia do Szkoły

·       plac przed Szkołą

·       plac zabaw

·       korytarze szkolne na parterze i piętrze (budynek A i B)

·       wejście do szatni (budynek B)

6. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

7. Monitoring wizyjny nie jest połączony z możliwością bieżącego przekazywania lub rejestracji dźwięku pozwalającego na słuchanie lub zapis prowadzonych rozmów. Rejestracji i zapisowi na nośnikach fizycznych podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

8. Obraz zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego przechowywany jest na dysku rejestratora (gabinet dyrektora)

9. System monitoringu wizyjnego składa się z:

a)      dziesięciu kamer rejestrujących zdarzenia o rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób,

b)      jednego urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym oraz monitora pozwalającego na podgląd zdarzeń.

10. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.

11. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi:

monitoring_pikt

12. Na tablicy ogłoszeń umieszcza się informację zawierającą następującą klauzulę informacyjną:

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

informuję, że:

1. Administratorem systemu monitoringu jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Jazowsku, 33-389 Jazowsko 171. tel.:18-44-47-012, e-mail: sp.jazowsko@lacko.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr Jazowsku  możliwy jest pod numerem tel. nr 18-44-47-012 lub adresem email: iod.scuw@lacko.pl.

3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis prawa.

5. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez 14 dni.

6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

Pieczęć  Administratora

 

13.  Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.

14. Okres przechowywania danych na dysku rejestratora wynosi 14 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.

15. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

16. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jazowsku z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły, w terminie do 3 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

17.  Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np.: korytarz przy wejściu głównym oraz przybliżony czas zdarzenia.

18.  Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.

19. Dyrektor szkoły lub osoba upoważniona sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:

a)     numer porządkowy kopii,

b)     okres, którego dotyczy nagranie,

c)     źródło danych, np.: kamery w budynku A …

d)     data wykonania kopii;

e)     dane osoby, która sporządziła kopię.

20. Kopia przechowywana jest przez Administratora systemu w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.

21. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:

a)     numer porządkowy kopii,

b)     okres, którego dotyczy nagranie,

c)     źródło danych, np.: kamera nr……,

d)     data wykonania kopii,

e)     dane osoby, która sporządziła kopię,

f)      podpis osoby, która sporządziła kopię;

g)     informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.

22. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 3 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.

23. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

24. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej szkoły w związku z art. 14 ust.5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

25. Dane zawarte na nośnikach fizycznych nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej.

26. W przypadku publikacji zapisu wizyjnego będzie on poddany zabiegom technicznym anonimizacji.

27. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar monitorowany, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szkoły.

28. Regulamin monitoringu został wdrożony zarządzeniem Dyrektora, po uprzednich konsultacjach z organami szkoły i ustaleniu środków technicznych i organizacyjnych z organem prowadzącym szkołę oraz z uwzględnieniem wyników diagnozy stanu bezpieczeństwa.