Deklaracja dostępności

Pogoda

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Submenu-01Oferta grupowego ubezpieczenia NNW - rok szkolny 2022/2023

Submenu-01Jak zgłosić szkodę?

Submenu-01Formularz zgłoszenia roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS