Deklaracja dostępności

Projekty zrealizowane w roku szkolnym 2020/2021

Projekt"Zusammen lernen wir mehr!"

Projekt w języku niemieckim dla uczniów klas 7....

Link do strony projektu:

https://twinspace.etwinning.net/125823

Projekt "Dokąd na weekend?"

Projekt realizowany przez uczniów klasy 6A oraz 8A. Efektem końcowym będzie wirtualny przewodnik po ciekawych miejscach w Polsce. Koordynatorzy p.Celina Świebocka i p.Teresa Ligas

Link do strony projektu:

https://twinspace.etwinning.net/123539

Link do rezultatów projektu:

https://de.calameo.com/read/005426941556131677ec8

https://de.calameo.com/read/00542694180e1b782a753

Działania zostały zaplanowane podczas realizacji I modułu kursu Learning Event "Planowanie projektu" i zostały dostosowane do przedmiotów nauczanych przez eTwinnerów. Podczas realizacji przedsięwzięcia uczestnicy wzięli udział w wielu zadaniach ukierunkowanych na współpracę. Aktywności rozpoczęto od wspólnego planu projektu, prezentacji uczestników, ciekawych miejsc w okolicy oraz przygotowania i wyboru logo projektu. Następnie wspólnie wybrano dwa miejsca i przygotowano emagazyn zawierający opisy ciekawych miejsc w Poznaniu i Łodzi oraz foldery reklamujące te miasta. Ciekawym zadanie okazało się obliczanie czasu przejazdu z miejsca zamieszkania do wybranych miast oraz tworzenie i rozwiązywanie zagadek matematycznych związanych z weekendowymi wycieczkami.  

Projekt został podzielony na sześć etapów. Każdy z nich miał przypisane sobie jasno określone zadania, terminy i aktywności zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Współpraca rozpoczęła się od autoprezentacji uczestników projektu oraz ich szkół. Uczniowie pracowali podczas projektu zarówno indywidualnie, jak i w grupach międzynarodowych. Materiały  przygotowywali podczas lekcji online oraz samodzielnie w domu. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie stali się bardziej pewni siebie i otwarci na współpracę z rówieśnikami z innych krajów. Materiały zamieszczane na TwinSpace przez uczniów i ich rówieśników były w miarę możliwości komentowane i analizowane. Uczestnicy projektu w naturalny sposób wzięli odpowiedzialność za realizację poszczególnych zadań w projekcie. Nauczyciele starali się maksymalnie zmobilizować młodzież, tak by obowiązujące w projekcie terminy zostały dotrzymane. 

Komunikacja pomiędzy poszczególnymi partnerami odbywała się na TwinSpace poprzez zamieszczanie postów, pisanie wiadomości, skrzynki mailowe Twinboard  oraz podczas spotkań online.  Nasza współpraca w trakcie trwania projektu przebiegała sprawnie i bez większych problemów. Uczniowie pracowali w grupach międzyszkolnych. Mieli przypisanych konkretnych uczniów w swojej grupie i mogli wymieniać się swoimi pomysłami, propozycjami, spostrzeżeniami, doświadczeniami i wiedzą. Mogli tworzyć wątki, zasięgać opinii, pytać o rady, itp. Dla uczniów jest to ciekawe doświadczenie, ponieważ praca w zespole wymaga przestrzegania pewnych zasad, uczy umiejętności współdziałania, ponoszenia odpowiedzialności za efekty pracy zespołowej, ale i także wyrażania własnej opinii i  obrony swojego stanowiska. Kontakt z rówieśnikami podczas lekcji zdalnych wpływał pozytywnie na stan emocjonalny uczniów. W grupie koordynatorów znaleźli się doświadczeni eTwinnerzy, jak również nauczyciele, którzy do tej pory nie otrzymali odznaki jakości. 

Z tego powodu wspieraliśmy się wzajemnie i często rozmawialiśmy w  celu omówienia działań związanych z  jak najlepszą realizacją naszego projektu, ale też po to, aby nauczyć się korzystania z platformy Twinspace i innych narzędzi TIK. Przed rozpoczęciem projektu założony został dokument na dysku google, dzięki któremu wspólnie uzgadniano zakres współpracy, tematykę i sposób realizacji przedsięwzięcia. Wszyscy dzielili się uwagami, rozwijali pomysły partnerów projektu i dostosowali je do możliwości własnej szkoły i grupy uczniów. W ten sposób powstał harmonogram i zarys projektu. W projekcie osiągnięto wszystkie założone cele. Uczniowie i nauczyciele współpracowali na platformie Twinspace. Każde punkty programu były szczegółowo konsultowane oraz wspólnie opracowywane podczas spotkań online oraz rozmów telefonicznych. Najmocniejszą stroną projektu okazały się: zaangażowanie uczestników, dobra współpraca koordynatorów, jak również wzajemna motywacja zespołów klasowych podczas bezpośrednich kontaktów oraz podczas pracy nad poszczególnymi zadaniami w projekcie. Młodzież rozwijała swoje umiejętności kreatywnego myślenia, a systematyczne realizowanie zadań nauczyło ją samodzielności i samodyscypliny. 

Projekt "Kolorowe pory roku"

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 4 do 8 lat. Podzielony na trzy etapy tematyczne - poszczególne pory roku (zima, wiosna, lato). Przedsięwzięcie polega na zapoznaniu dzieci z pięknem pór roku poprzez obserwacje przyrody, wykonywanie prac plastycznych, naukę wierszy, piosenek, tańców, słuchanie opowiadań itp... Działania projektowe są realizowane podczas lekcji jako innowacja pedagogiczna.Koordynatorem projektu jest p. Edyta Miechur.

Link do strony projektu:

https://twinspace.etwinning.net/135747/home

Projekt "Jak uatrakcyjnić matematykę?"

Projekt ma celu przekonać uczniów do matematyki. W trakcie jego trwania partnerzy będą tworzyć gry dydaktyczne, zagadki logiczne, krzyżówki. Koordynatorem projektu jest p. Teresa Ligas

Link do strony projektu:

https://twinspace.etwinning.net/164986/home

Projekt "Haus Europa"

Projekt w języku niemieckim, w którym udział biorą uczniowie klasy 7B.....

Link do strony projektu:

https://twinspace.etwinning.net/147892/home

Projekt "Przyszłość należy do mnie!"

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej poprzez efektywne doradztwo zawodowe. Projekt będzie również alternatywą realizacji podstawy programowej w przypadku wprowadzenia zdalnego nauczania.

Link do strony projektu:

https://twinspace.etwinning.net/121004/home

Projekt "Virtuell die Geschichte einer Dreierfreundschaft entdecken"

LINK DO  STRONY PROJEKTU

Projekt w języku niemieckim realizowany wspólnie z uczniami z Niemiec i Francji. Aktywności projektowe zostały zgłoszone do konkursu "Nagroda Trójkąta Weimarskiego".

"W 2021 roku po raz dziesiąty zostanie przyznana Nagroda Trójkąta Weimarskiego za społeczne zaangażowanie. Nagroda przyznawana jest przez Stowarzyszenie Trójkąt Weimarski we współpracy z nadburmistrzem miasta Weimar.

Celem tej inicjatywy jest wspieranie kontaktów młodzieży z Polski, Niemiec i Francji, które tworzą podstawę dla wzajemnego zaufania, międzykulturowej edukacji, tolerancji i otwartości. Nagroda ma na celu inicjowanie dalszego zbliżenia społeczeństw europejskich oraz promowanie odpowiedzialności za pokojowe i sprawiedliwe stosunki międzynarodowe. To zaangażowanie ma służyć wzmocnieniu europejskiego ducha – poprzez wielostronną współpracę i działania o charakterze wielokulturowym.

Zapraszamy osoby fizyczne, stowarzyszenia i instytucje do zgłaszania innowacyjnych, trójstronnych projektów w ramach tegorocznego konkursu (www.weimarer-dreieck.org). Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2021 r.

Szczególnie w tych trudnych czasach powinniśmy inwestować w przyszłość młodzieży, wspierać jej kontakty międzykulturowe, zrozumienie wolności, demokratyczne myślenie i działanie, kreatywność, poszukiwanie drogi zawodowej, a przede wszystkim zaangażowanie na rzecz pokojowego współistnienia w Europie"

Żródło:

https://www.gov.pl/web/niemcy/nagroda-trojkata-weimarskiego-za-spoleczne-zaangazowanie--edycja-2021

Projekt "Zakodowane pory roku"

W ramach projektu dzieci przedszkolne i uczniowie edukacji wczesnoszkolnej przygotują i rozwiążą wspólnie szereg zakodowanych zadań związanych z porami roku. Szczególny nacisk zostanie położony na jeden z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej na bieżący rok szkolny - bezpieczne wykorzystanie narzędzi TIK. Koordynatorzy projektu: p. Wioletta Gałysa i p.Celina Świebocka

LINK DO REZULTATÓW PROJEKTU

LINK DO STRONY PROJEKTU

Krajowa Odznaka Jakości

Projekt "Was isst?"

Projekt "Was is(s)t ...?"

Projekt w języku niemieckim, którego głównym celem jest poznanie historii Europy. Tytuł brzmi niejednoznacznie i skupia się na dwóch głównych aspektach: nawykach żywieniowych oraz byciu Europejczykiem. Podczas podróży w czasie i przestrzeni uczniowie poznają kulturę i historię Europy  oraz rozwijają umiejętności językowe.

LINK DO REZULTATÓW PROJEKTU

LINK DO STRONY PROJEKTU

Krajowa Odznaka Jakości

Projekt "Die Post an unsere Nachbarn"

Projekt realizowany w języku niemieckim przez uczniów klasy 7a.

LINK DO REZULTATÓW PROJEKTU

LINK DO STRONY PROJEKTU

Krajowa Odznaka Jakości

KOJ POST

Projekt "Alles neu?-Unsere Zukunft nach Corona"

LINK DO REZULTATÓW PROJEKTU - Słownik

LINK DO REZULTATÓW PROJEKTU - Publikacja

LINK DO STRONY PROJEKTU

Krajowa Odznaka Jakości

KOJ Alles neu

Projekt "Wer hat das erfunden?"

Projekt klasy 8B w języku niemiecki, w którym przez 8 miesięcy partnerzy przedsięwzięcia z czterech krajów poruszali tematy związane z historią wynalazków oraz ich wpływem na nasze życie.  Partnerzy odkrywali wynalazców, których innowacyjne pomysły podbiły i zachwyciły świat. Głównym celem przedsięwzięcia było rozwijanie kompetencji kluczowych partnerów uczestniczących w projekcie poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii ICT oraz komunikację w języku niemieckim. Na uwagę zasługują ciekawe pomysły uczestników w podejściu do tematu, innowacyjne metody nauczania oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dzięki wspólnej pracy w zespołach międzynarodowych (gry planszowe, zestawienia wydarzeń historycznych, komiksy zebrane w książce Story Jumper, opowiadania “Jeden dzień  z życia wynalazku”, ankiety oraz inne materiały z obszaru “Potrzeba matką wynalazku”) uczniowie chętnie brali aktywny udział w lekcjach online oraz uczyli się w bezpieczny sposób korzystać z zasobów Internetu.

LINK DO REZULTATÓW PROJEKTU

LINK DO STRONY PROJEKTU

Krajowa Odznaka Jakości

KOJ Wer hat das erfunden

Projekt "Die Muell - Vermeidungstester"

Projekt, który miał na celu poznanie środowiska przyrodniczego, uwrażliwienie młodzieży na jego ochronę oraz wskazanie realnych zagrożeń ekologicznych. Zajęcia polegały na integracji nauki języka niemieckiego i informatyki przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi TIK. Uczestnicy promowali akcje segregacji śmieci oraz poznawali korzyści płynące recyklingu. Treści ekologiczne – tak ważne dla mieszkańców Ziemi – nie były czymś abstrakcyjnym, ale bardzo bliskim naszym uczniom. Stąd poczucie realnego wpływu na sytuację naszej planety – z czego, trzeba mieć nadzieję, będą wypływać dalekosiężne globalne rezultaty. Partnerzy pracowali systematycznie i z zaangażowaniem. Nauczyciele zaplanowali projekt i zadania, jednak sam proces współpracy i współtworzenia przebiegał z dużą swobodą działania i inicjatywą uczniowską. Uczniowie mogli liczyć na pomoc i wskazówki nauczycieli, ale istotne miejsce zajmowały: samodzielność i kreatywność uczniów, porozumiewanie się i współpraca w grupie.

LINK DO REZULTATÓW PROJEKTU

LINK DO STRONY PROJEKTU

Krajowa Odznaka Jakości

KOJ Vermeidungstester