Rekolekcje wielkopostne 2013

Zarządzenie Nr 5
Dyrektora  Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Jazowsku
z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: organizacji pracy Zespołu  w dniach 11, 12, 13 marca

Podstawa prawna:

 1. § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14.04.1992r. (Dz. U. nr 36, poz. 155 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 256, poz. 2572 ze zm)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodow3ej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zm) 

zarządzam co następuje: 

§ 1

Dni 11, 12, 13 marca są dla uczniów dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w związku
z rekolekcjami wielkopostnymi. 

§ 2 

 1. Uczniowie klas I-VI SP i I-III Gimnazjum przychodzą do szkoły na wyznaczone godziny (załącznik nr 1)
 2. Uczniowie, którym przysługuje dowóz są dowożeni busami do szkoły wg harmonogramu (załącznik nr 2)
 3. Opiekę nad uczniami podczas drogi ze szkoły na rekolekcje, w czasie nauki, i powrotu do szkoły sprawują nauczyciele wg planu (załącznik nr 1)
 4. Wychowawcy klas IV-VI i I-III G zobowiązani są do powiadomienia uczniów
  o sposobie uczestnictwa w rekolekcjach.
 5. Wychowawcy klas I-III SP zobowiązani są do pisemnego powiadomienia rodziców
  o sposobie uczestnictwa uczniów w rekolekcjach i o pracy świetlicy szkolnej.
 6. W dniach 11, 12, 13 marca 2013r. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów klas I-III SP, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki (pracują) w godzinach: (Załącznik nr 4)
 7. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas dojazdu
  i powroty do domu w związku z udziałem w zajęciach świetlicowych.

§ 3

Dni, w których odbywają się rekolekcje nie są dniami wolnymi dla nauczycieli. Nauczyciele pracują zgodnie ze zmienioną organizacją zajęć (załącznik nr 3,4)

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik nr 1 

Godziny rozpoczęcia zajęć wychowawczych w szkole:
 

SZKOŁA PODSTAWOWA:

Poniedziałek    11.03.2013      godz. 1040
Wtorek            12.03.2013      godz. 1100
Środa              13.03.2013      godz. 1110

 

GIMNAZJUM:

Poniedziałek   11.03.2013      godz. 910
Wtorek            12.03.2013      godz. 900
Środa              13.03.2013      godz. 910

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Załącznik nr 2

 

Godziny odjazdów busów w dniach 11, 12, 13 marca 2013r.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Łazy Brzyńskie

1030

1100

1040

Wierchy

1030

1100

1040

Obidza (Bukowy Potok)

1030

1100

1040

Brzyna

1030

1100

1040

 

 

 

 

GIMNAZJUM

 

 

Łazy Brzyńskie

830

830

820

Wierchy

840

830

830

Obidza (Bukowy Potok)

840

830

830

Brzyna

830

830

820

Kadcza

840

830

830

 

Załącznik nr 3

Opieka nauczycieli w czasie drogi na rekolekcje, podczas nauk
i powrotu do szkoły wg harmonogramu

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Nauczyciele przychodzą na dyżur 15 min wcześniej przed rozpoczęciem zajęć wychowawczych

Kl. Ia

Wanda Talarczyk

Kl. Ib

Lilla Udziela

Kl. IIa

Anna Wnęk

Kl. IIb

W. Gałysa

Kl. III

M. Leszko, B. Rajczak (pon. wt), E. Kalicińska (środa)

Kl. IV

M. Potoczek

Kl. V

St. Zaremba, E. Mysior

Kl. VIa

M. Krzeszowska

Kl. VIb

B. Matusiewicz-Faron, E. Kalicińska (pon. wt.)

 

GIMNAZJUM

Nauczyciele przychodzą na dyżur 15 min wcześniej przed rozpoczęciem zajęć wychowawczych

 

Kl. IA

J. Wnęk

A. Czarnecka

M. Adamczyk

Kl. IB

R. Grońska

Kl. IC

K. Sejud

Kl. ID

R. Plata

Kl. IIA

C. Świebocka

K. Duda

Kl. IIB

R. Gałysa

Kl. IIC

M. Jasiurkowska

Kl. IID

R. Kozieł

Kl. IIIA

M. Żuchowicz

C. Łanik

Kl. IIIB

M. Łanik

KL. IIIC

T. Ligas

 

Załącznik nr 4

Praca świetlicy szkolnej w dniach 11, 12, 13 marca 2013r.

 

PONIEDZIAŁEK

750 -915                - M. Fąfrowicz, M. Godek
915 -1040              – G. Grońska
1215 -1340            - J. Koza
1340 -1510            - E. Łatka

 

WTOREK

750 -925 -               - J. Koza
925 -1100              – E. Łatka
1300 -1405            - G. Grońska.
1405 -1510            - M. Fąfrowicz, M. Godek

 

ŚRODA

750 -930 -               - M. Fąfrowicz, M. Godek
930 -1100              – G. Grońska
1230 -1350            - J. Koza
1350 -1510            - E. Łatka