Koło dziennikarskie

Szkolna Gazetka "Bakałarz" jest efektem pracy uczniów koła dziennikarskiego działającego w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Koło dziennikarskie działa od września 2010 roku. Zajęcia  przeznaczone są głównie dla uczniów klas IV – VI oraz gimnazjum. Podczas spotkań uczniowie poznają różnice pomiędzy znanymi  typami czasopism: gazetami codziennymi, tygodnikami i miesięcznikami. Próbują swoich sił
w charakterystycznych dla pracy dziennikarza formach. Piszą notatki, artykuły, reportaże, recenzje, felietony. Prowadzą wywiady i sondy. Uczą się krytycznego myślenia o otaczającej ich rzeczywistości i nabywają umiejętności redagowania różnorodnych form dziennikarskich. Poznają zasady konstruowania tekstu prasowego, a także szczegóły pracy nad  ostatecznym wyglądem gazety.

Nabór do koła odbywa się na zasadzie  dobrowolności, bez dokonywania klasyfikacji czy selekcji na początku roku szkolnego.

 

CELE KOŁA

 • Kształcenie umiejętności posługiwania się pisana odmianą języka,
 • Rozwijanie  zainteresowań i umiejętności literackich dzieci,
 • Kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania w różnych sytuacjach komunikacyjnych,
 • Wzbogacanie wiedzy o świecie, człowieku poprzez poszukiwanie, porządkowanie  i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł,
 • Kształtowanie osobowości uczniów poprzez rozwijanie dociekliwości poznawczej oraz rozbudzanie zainteresowań dziennikarskich. 

 

TEMATYKA SPOTKAŃ

 • Organizacja pracy redakcji,
 • Zasady współpracy zespołowej,
 • Praca kolegium redakcyjnego,
 • Budowa formalna czasopisma,
 • Słownik początkującego dziennikarza. Słownictwo środowiskowe-, żargon dziennikarski,
 • Plusy i minusy zawodu dziennikarza,
 • Werbalne i pozawerbalne sposoby komunikowania się,
 • Warunki poprawnej komunikacji,
 • Podstawowe pytania warunkujące dialogowość procesu komunikacji,
 • Znak, symbol, kod, język, konotacja, denotacja – pojęcia dotyczące komunikacji medialnej,.
 • Współczesne sposoby komunikowania się - ,możliwości i zagrożenia,
 • Typologia  i klasyfikacja czasopism – typy, rodzaje, kategorie,
 • Poznanie sposobu pisania i redagowania różnych form i gatunków publicystycznych – reportaż, felieton, sprawozdanie, relacje, wywiad, itp.,

 

Na kółku dziennikarskim uczniowie zdobywają  następujące umiejętności: 

 • redagowanie gatunków dziennikarskich,
 • samodzielne wyszukiwanie informacji z dostępnych źródeł (m.in. biblioteka, zasoby własne, Internet,
 • gromadzenie i porządkowanie materiałów do gazetki szkolnej,
 • wykorzystywanie zdobytych wiadomości w redagowaniu szkolnego pisemka, 
 • operowanie podstawowymi pojęciami z dziedziny prasoznawstwa,
 • posługiwanie się dyktafonem podczas wywiadów,
 • graficzne opracowanie i składanie gazetki.
   

Koło dziennikarskie ma na celu wykorzystanie potencjału twórczego ucznia, rozwijanie jego aktywności oraz zainteresowanie młodego publicystyką. Poprzez ćwiczenia warsztatowe, a następnie własne, samodzielne próby  zajęcia uczą i doskonalą umiejętność redagowania  gatunków informacyjnych 
i publicystycznych. Obok prowadzenia  szkolnej gazetki Bakałarz uczniowie  redagują  aktualności na szkolną stronę internetową.

Zajęcia koła dziennikarskiego  odbywają się w poniedziałki w godzinach 13.15 - 14.05 w sali nr 9 budynku gimnazjum.

 

Opiekun koła: mgr Bogusława Matusiewicz-Faron